آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۴تیر۱۴۰۳

داوری مقالات: یک هفته پس از ارسال مقاله

مهلت ثبت نام: ۵روز پس ازپذیرش مقاله

زمان برگزاری: ۲۰تیر۱۴۰۳

ایمیل:d.bualisina@gmail.com

امکان داوری زود هنگام مقالات وارسال گواهینامه پذیرش وجود دارد، پژوهشگران پس از ارسال مقاله باشماره۰۸۱۳۸۲۶۴۲۴۱-۰۹۱۸۴۴۲۱۲۸۱-۰۹۱۸۴۰۵۹۶۶۴ تماس بگیرند

ساعات ۱۰ الی ۱۴ صبح