آخرین مهلت ارسال مقالات: ۷ دی ۱۴۰۲

داوری مقالات: یک هفته پس از ارسال مقاله

مهلت ثبت نام: ۵روز پس ازپذیرش مقاله

زمان برگزاری: ۱۱ دی ۱۴۰۲

ایمیل:d.bualisina@gmail.com

امکان داوری زود هنگام مقالات وارسال گواهینامه پذیرش وجود دارد، پژوهشگران پس از ارسال مقاله باشماره۰۹۱۸۴۴۲۱۲۸۱-۰۹۱۸۴۰۵۹۶۶۴ تماس بگیرند.ساعات ۱۰ الی ۱۴ صبح