چاپ مقالات برتر درمجله درعلوم زیستی وفعایت بدنی دانشگاه سیستان وبلوچستان

با توجه به نامه مورخ ۹۹/۴/۱۴ از سوی جناب آقای دکترمحسن غفرانی مدیرمسئول نشریه پژوهش در علوم زیستی وفعالیت بدنی مقالات برتر همایش در زمینه فیزیولوژی ورزشی،حرکات اصلاحی وآسیب شناسی ورزشی در این نشریه معتبر چاپ خواهندشد.لازم به ذکر است مقالات نباید قبلا در هیچ مجله ای خارجی وداخلی چاپ شده باشند.

دیدگاهتان را بنویسید